Regulamin firmy 3dArtech Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2022 roku

§1. Definicje

 1. Operator – Firma 3dArtech Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malików 150D, 25-639 Kielce, NIP 9591998442, numer telefonu: +48 793 070 053, adres e- mail: [email protected].
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu w celu zawarcia z Operatorem umowy sprzedaży.
 3. Sklep – serwis internetowy, działający pod adresem skribiart.com, służący do sprzedaży Towarów za pomocą sieci Internet.
 4. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez Operatora.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem skribiart.com, prowadzony jest przez Operatora.
 2. Operator prowadzi sprzedaż paneli wykonanych w autorskiej technologii SkribiArt.
 3. Operator prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Klientów posiadającymi siedzibę w innym kraju, szczegóły transakcji zostaną ustalone drogą telefoniczną lub e-mailową, z pominięciem witryny internetowej Sklepu.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta nie może naruszać praw innych Klientów.
 6. Klient zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta.
 7. Operator przestrzega kodeksu dobrych praktyk. Przepisy dotyczące kodeksu dobrych praktyk zawiera ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zm.

  §3. Zasady dokonywania zakupów przez Klienta

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient korzysta z witryny internetowej Sklepu.
 2. Klient dokonuje zapłaty za Towar kanałem płatności udostępnianym w Sklepie przez Operatora.
 3. Operator nie prowadzi sprzedaży za zaliczeniem pocztowym.
 4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie dokonać płatności za zamówiony Towar.
 5. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy Operatora. Zakupiony Towar wysyłany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych.
 6. Za moment zawarcia umowy przyjmuje się moment otrzymania zapłaty za zamówiony Towar na konto Operatora.
 7. Operator wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury – na życzenie Klienta.
 8. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. Za miejsce zawarcia umowy przyjmuje się siedzibę Operatora.

  §4. Dostawa Towaru

 1. Dostawa dokonywana jest w jednej z form zaoferowanych w witrynie internetowej Sklepu. Wybór formy dostawy należy do Klienta i odbywa się na jego koszt.
 2. W przypadku korzystania przez Klienta z promocji polegającej na darmowej wysyłce, Operator dokonuje we własnym zakresie wyboru firmy kurierskiej i formy przesyłki.
 3. Ubezpieczenie przesyłki regulowane jest przepisami firm świadczących usługi kurierskie.

  §5. Odstąpienie od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Odstępując od umowy, Klient składa Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827.
 3. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Operatora.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Operatorowi zakupiony Towar, przesyłając go na adres podany przez Operatora. Operator dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta. To, co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż 5 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  §6. Rękojmia za wady

 1. Operator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Operator zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Operatora przy zawarciu umowy, a Operator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
 • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 1. Operator jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar jest obciążona prawem osoby trzeciej (wada prawna).
 2. Operator jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Operator nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556(1) § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm., jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Operator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wyniknęły z przyczyny tkwiącej w
  sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Operator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Operatora albo Operator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Operatora usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Operatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, jeżeli sprzedany Towar ma wadę.
 9. Operator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez  Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Operatora dostarczyć Towar wadliwy do siedziby Operatora.
 11. Jeżeli spośród Towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów wadliwych.
 12. Jeżeli z powodu wady fizycznej sprzedanego Towaru, Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.
 13. Operator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku wady prawnej bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 • §7. Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pisemnie – wysyłając bądź składając osobiście w siedzibie Operatora, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 793 070 053 albo w drodze elektronicznej na wskazany przez Operatora adres e-mail: [email protected].
 2. Koszt połączenia telefonicznego określany jest według stawki operatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Operatora przesyłki z reklamowanym produktem. Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji pisemnie w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć Towar na koszt Operatora do jego siedziby.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, tj. opis wady Towaru;
 • określenie roszczenia.

  §8. Ochrona danych osobowych

 1. Operator zbiera i przetwarza podane przez Klienta dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do ich przetwarzania wymagana jest zgoda Klienta.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Dane osobowe Klienta są poufne i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Operator.
 5. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

  §9. Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem Sklepu jest Operator. Zabrania się kopiowania i przetwarzania treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Operatora.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Operatorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://skribiart.com/regulamin-sklepu/